ALGEMENE VOORWAARDEN

REISBABY 2023

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Het gehuurde: de Buggy’s, kinderwagens, bolderkarren, draagzakken, koffers, autostoelen, tassen, bedjes en/of accessoires van Reisbaby.


Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

 

Reisbaby, hierna te noemen: Verhuurder

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
− beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren, zoals een onderdeel van het gehuurde. Tot deze schade behoren onder meer de gehele kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het gehuurde.

Schriftelijk: in geschrift of elektronisch

.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van het gehuurde tussen verhuurder en huurder.

 

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

 1. Verhuurder zal een aanbod altijd schriftelijk bevestigen. Alleen deze zijn geldig.
 2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een te huren artikel. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van: – de huurtermijn – de huursom, de wijze van betalen, de mogelijk bijkomende kosten, de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. De waarborgsom kan contant of op een andere wijze worden betaald.
 4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
 5. Bij het aanbod zitten ook de algemene huurvoorwaarden. Bij het akkoord gaan van het aanbod, gaat men ook akkoord met deze algemene huurvoorwaarden. De algemene huurvoorwaarden staan ook op onze site.

 

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
 2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeld de dag en het tijdstip waarop de huurperiode aanvangt en eindigt.

 

ARTIKEL 4 – ONTBINDING (BEDENKTIJD)

Huurders die artikelen laten bezorgen hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de verhuurder op locatie. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

 

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. De huursom en de eventueel bijkomende kosten komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw of indexeringen.
 4. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik zoals schoonmaakkosten.
 5. (ophalen/retourneren) Huurder moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het artikel daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het gehuurde, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen en tekenen voor ontvangst.
 6. De huurder mag het gehuurde slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
 7. Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend en hebben geen invloed op de afgesproken huurprijs.
 8. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder terug is gegeven.
 9. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige huurperiode in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug komt. Daarnaast mag de verhuurder de daghuurprijs verhogen met maximaal 50% per dag voor elke dag te laat. Als het onmogelijk is en blijft het gehuurde terug te geven, dan wordt een hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs zal niet worden doorberekend bij overmacht.
 10. Zodra de verhuurder weet dat hij te laat zal komen met het terugbrengen van het gehuurde, moet hij dit meteen melden aan verhuurder.

 

ARTIKEL 6 – ANNULERING

 1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
 • bij annulering tot 3 dagen voor aanvangsdatum 100% restitutie van de huursom.
 • bij annulering vanaf de 3de kalenderdag (inclusief) tot 1 dag  (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 50% van de huursom;
 • bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode of later: de volle huursom.
 1. Annuleringen buiten kantoortijden worden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
 2. Het annuleren moet schriftelijk.

 

ARTIKEL 7 – BETALING

 1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om een waarborgsom vragen.
 2. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen nadat het gehuurde is ingeleverd. De verhuurder mag de dan nog openstaande kosten verrekenen.
 3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Als de schade hoger is dan de waarborgsom zal de huurder het verschil bij betalen. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is om welk schadebedrag het gaat. Het terugbetalen gebeurt binnen 30 dagen.
 4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt blijft huurder volledig aanspraken voor de schade.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, moet

de huursom uiterlijk 10 dagen vóór start huur datum betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur of bij afhalen. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Heb je niet op het door de verhuurder vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim. Als je in verzuim bent, maant de verhuurder hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van zeven dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaald de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De verhuurder verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden.   Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

 

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is bijvoorbeeld verboden om het gehuurde te gebruiken op een terrein of situatie waarvoor het gehuurde niet geschikt of bedoeld is.
 2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het gehuurde ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
 3. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
 4. Huurder mag met het gehuurde naar andere landen gaan.
 5. Huurder is gehouden het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen sprake is van strijd met enige wet of enig (overheids-)voorschrift en dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt en schade aan het milieu in de meest ruime zin van het woord wordt voorkomen.
 6. Huurder is gehouden tijdig maatregelen te treffen om schade aan het gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, brand, kortsluiting, lekkage e.d. te voorkomen. Indien zich niettemin schade voordoet aan het gehuurde, dient huurder daarvan onverwijld melding te maken aan verhuurder.
 7. Huurder doet nadrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid jegens de verhuurder.
 8. Alle schades aan de producten en aan personen, inclusief risico's van blijvend letsel en overlijden zijn geheel voor risico huurder.

 

ARTIKEL 9 – INSTRUCTIES VOOR DE HUURDER

 1. Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 2. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.
 • Huurder informeert de verhuurder hierover;
 • huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
 • huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
 • huurder neemt de beschadigde artikelen mee terug bij einde huur periode.
 1. het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen bij verlies. In dit soort gevallen heeft de huurder een inspanningsverplichting. 
 2. Bij vermissing of diefstal van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:
 • om melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend aangifteformulier aan verhuurder over te leggen.
 1. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:
 • dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is gekomen.
 • het kapot gaan van het gehuurde;
 • de vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;
 • dat er beslag is gelegd op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

 

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VERHUURDER

 1. Op het moment dat de verhuurder het gehuurde aan huurder meegeeft, heeft het gehuurde de juiste staat en heeft het gehuurde de overeengekomen accessoires en specificaties. Ook zal het gehuurde schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat.
 2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade, als er geen juiste artikel voorradig is en kan worden meegegeven uit de afgesproken segment. Een upgrade is alleen mogelijk als deze ook beschikbaar is.
 3. Verhuurder loopt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur de producten door en komen overeen dat de producten in goede staat zijn.
 4. Verhuurder geeft huurder de beschikbare documenten mee.
 5. Verhuurder zorgt dat er in het gehuurde een Nederlandstalige instructie ligt en ook een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 6. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Gebruikers schade zoals zeer lichte krasjes en vlekken ter grote van een 10-cent euro munt zijn uitgesloten van schades.
 7. Onze artikelen zijn niet verzekerd tegen diefstal of schades. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten. Wij adviseren daarom ook om een goede (reis) verzekering at te sluiten. 
 8. Bij het niet (volledig) retourneren van het gehuurde is de maximale schade 85% van de nieuwwaarde van alle gehuurde artikelen.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE

 1. Onze artikelen zijn niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten met een maximum van 85% van de nieuwwaarde van de gehuurde artikelen. Wij adviseren daarom ook om een goede reis verzekering af te sluiten.
 2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder volledig vergoeden.

 

ARTIKEL 12 – ONTBINDING VAN DE HUUR

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terugnemen op het moment dat:
 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het gehuurde terug te geven.
 2. Wanneer huurder voor het begin van de huurperiode sterft, wordt de huur ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder ten gevolge van ontbinding op grondvan dit artikel.

 

ARTIKEL 13 – KLACHTEN EN BEMIDDELINGSREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, binnen 24 uur nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

 

ARTIKEL 14 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER.

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie.

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. Indien dwingend rechterlijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen verhuurder en de huurder.